Bu KVKK Bilgi Metni KVKK’nın 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine büyük önem veriyor, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun muhafaza edilmesini sağlıyoruz.

Veri Sorumlusu

Veri Sorumlusu sıfatıyla Ertuğrul Melekoğlu, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve KVKK’da öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Sitemizde yalnızca; iletişim formları üzerinden gönderilen iletilerinize dönüş yapılabilmesi için, onayınızla birlikte ad/soyad, telefon, firma adı ve e-posta adresiniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılır

Paylaştığınız kişisel verilerinizin, yukarıdaki amaçlara uygun olarak, mevzuatın izin verdiği duurmlarda KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz sitemizde bulunan iletişim formları aracılığı ile onayınız ile tarafımıza iletilmiş olup, kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı, KVKK’nın 5’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca açık rızadır.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri, kendisiyle ilgili;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair İzin

İletişim formunu doldurmak suretiyle bildirdiğim kişisel veya özel nitelikli veri teşkil eden bilgilerimin; veri sorumlusu tarafından yukarıda yazılı amaçlar için ve ilgili mevzuat çerçevesinde toplanmasına, kullanılmasına, işlenmesine, açıklanmasına ve aktarılmasına açıkça izin veriyorum. Sitenin hizmet sunucularının veya verilerinin saklandığı birimlerin yurt dışında olabileceğini ve bu çerçevede, kişisel bilgilerimin yurt dışına çıkarılması ve yurt dışında saklanması için de açıkça onay veriyorum.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair İzin İptali

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili onay vermeme hakkınız vardır. Bu durumda Veri Sorumlusu onay vermemeniz nedeniyle eksik veya hiç yapamadığı bilgilendirmelerden doğacak hak kayıplarından sorumlu değildir.

Kişisel veri sahibi olarak gerek izin vermeme gerekse KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.

Aşağıda yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu kullanarak taleplerinizi tarafımıza iletebilirsiniz.

Yazılı başvurularınızı “4. Organize sanayi bölgesi, M. Lütfullah Bilgin bulvarı, Cadde 83401 No:7 Şehitkamil/Gaziantep” adresine iadeli posta ile ya da bizzat elden, e-posta ile yapacağınız başvuruları melekalm@hotmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Sadece, ilgili kişisel veri sahibinin kendisiyle ilgili başvurular cevaplanacaktır. 3. kişiler hakkında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

_